Dane Rejestrowe

Firma Spółki
BIPROWŁÓK Sp. z o.o.
Siedziba Spółki
90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12
KRS
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286937
REGON
000050222
NIP
724-000-04-28
Kapitał zakładowy Spółki
7.636.600,00 zł
Wspólnicy
Województwo Łódzkie jest jedynym wspólnikiem i posiada wszystkie udziały w Spółce

Dane Rejestrowe

68.20.Z.
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
74.10.Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
71.11.Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
64.92.Z
POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
64.99.Z
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66.19.Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
77.11.Z
WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
85.59.B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
80.10.Z
DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.20.Z
DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Skip to content