Zapytanie ofertowe

Rada Nadzorcza Spółki „BIPROWŁÓK” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, Al. Józefa Piłsudskiego 12, zaprasza do złożenia w formie elektronicznej ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Treść zapytania ofertowego zawarta została w załączniku:

Skip to content